Scrisoare deschisă către Vlad Filat de la Mihai CORJ

SCRISOARE DESCHISĂ

 

Prim-ministrului Guvernului Republicii Moldova

Domnului Vladimir FILAT

 Excelență,

S.A. TERMOCOM este un monopolist natural care livrează agentul termic către consumatorii mun. Chișinău (servicii publice de alimentare cu energie termică prin sistemele centralizate). În ultimul deceniu situația furnizorului a devenit catastrofală, populația fiind în imposibilitatea de a achita serviciile acestuia. S.A. TERMOCOM i-a fost intentat proces de insolvabilitate, iar Curtea de Apel Economică a desemnat administratorul insolvabilității și a fost aplicată procedura planului. Durata procedurii planului se stabileşte în baza hotărîrii adunării creditorilor şi nu poate depăşi 3 ani. În cazul în care debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, prin hotărîre de Guvern, durata procedurii planului poate fi stabilită pe un termen de pînă la 5 ani. Această ultimă modificare a legii insolvabilității a fost una expresă pentru ameliorarea situației create în jurul S.A. TERMOCOM. Întrucît creditorii CET-1, CET-2, Moldova-GAZ și administratorul insolvabilității au gestionat foarte prost întreprinderea, pentru perioada 2001-2010 S.A. TERMOCOM a acumulat datorii enorme, care urmează a fi clarificate între Guvern și Primărie – cine este obligat să achite aceste datorii? Înțelegem starea de lucruri în care se află sistemul termoenergetic din Republica Moldova și faptul că au fost introduse noi reglementări în renumita Hotărîre a Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, inclusiv privind „interzicerea” stabilită consumatorilor de a se debranșa de la sistemul centralizat de încălzire, deoarece debranșările scad capacitatea CET-urilor de a produce energia electrică necesară, iar o debranșare a peste 35% din consumatori de la sistemul centralizat de încălzire conduce la falimentarea lor. Într-o astfel de situație a ajuns CET-Nord din Bălți. Astfel, pe viitor deconectarea de la sistemul centralizat de încălzire va deveni aproape imposibilă. Dar cum rămîne cu dreptul consumatorului la opțiune? Securitatea energetică depinde de funcționarea CET-urilor. Dacă am fi totuși de acord cu stoparea debranșărilor în masă de la sistemul centralizat de încălzire, atunci rămîne nejustificată creșterea tarifului (plații) pentru încălzire de la 5% la 20% pentru persoanele care și-au instalat sistem de încălzire autonom. Termocomul și CET-urile încearcă să-și redreseze situația din contul consumatorilor care și-au instalat încălzire autonomă. Noi nu putem și nici nu dorim să acceptăm împovărarea de către Termocom a consumatorilor ce au instalată încălzire autonomă. Noi n-am solicitat din partea furnizorului achitarea unei plăți lunare pentru „tranzitul de energie termică prin țevile ce trec prin locuința noastră” (ex. tranzitul gazului), de aceea credem că Guvernul trebuie să se comporte ca atare, că nu doar consumatorii au obligații, dar și furnizorul. Termocomului și CET-urilor Guvernul, prin acte normative, le garantează profituri, iar nouă, consumatorilor de bună-credință, cine ne apără drepturile? Cineva în Guvern face lobby intereselor furnizorilor pe seama consumatorilor. Obligațiile Guvernului Republicii Moldova față de creditorii internaționali nu trebuie să impună Guvernul să ia decizii antipopulare, urmare a cărui fapt toată populația va avea de suferit. Guvernul ne demonstrează în mod practic că în această țară nimic nu este previzibil și ne mai sugerează să stăm liniștiți și cuminți și nu cumva să întreprindem unele acțiuni privind redresarea situației noastre social-economice, că toți „veți păți-o”, după exemplul celora care s-au debranșat de la sistemul de încălzire centralizată.

Totodată, precizăm, restrîngerea exercițiului unor drepturi (dreptul de a se debranșa) trebuie să fie expres prevăzută de lege și să fie proporțională cu situația care a determinat-o.

Termocomul, de regulă, începe livrarea agentului termic nu mai devreme de data de 15 octombrie și numai atunci cînd temperatura medie a aerului înregistrată în decursul a 3 zile consecutive este de +8⁰C, pe cînd mulți consumatori care și-au instalat încălzire autonomă, pun în funcțiune sistemele autonome de încălzire mai devreme. Totodată, sezonul de încălzire centralizată, de regulă, se încheie pe data de 15 martie, iar consumatorii proprietari de apartamente cu încălzire autonomă întrerup încălzirea mult mai tîrziu de 15 martie. Astfel, consumatorii care și-au instalat încălzire autonomă sunt solidari și foarte mărinimoși cu vecinii de la bloc, care nu au avut fericita ocazie de a-și instala încălzire autonomă, menținîndu-le și acestora un confort de trai prin încălzirea podelelor, pereților și tavanului în perioadele respective, cînd sistemul centralizat nu fucționează.

Urmare a aprobării Hotărîrii Guvernului nr.707 din 20.09.2011 cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcționării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, Guvernul Republicii Moldova şi-a dat arama pe faţă, devenind după alegeri complicele Termocomului şi CET-urilor. Făcînd jocul Termocom-ului, Guvernul impune o bună parte a locuitorilor să achite un serviciu ce nu-i este prestat. Astfel, Guvernul a găsit calea cea mai ușoară de soluționare a problemelor financiare ale Termocomului, punînd povara pe umerii proprietarilor apartamentelor cu încălzire autonomă.

Guvernul dă lovitura împotriva clasei de mijloc (dacă ea mai există în Republica Moldova) și dorește să o distrugă, aducînd-o pînă într-acolo închît ea să fie nevoită să „cerșească” pe la autoritățile publice centrale și locale subvenții. Totodată, precizăm că dacă între furnizor și consumator nu există relații contractuale, atunci nu există nici obligații. Un consumator nu poate fi obligat să achite serviciile de care nu beneficiază. În Chişinău sunt peste 20 de mii de apartamente debranşate de la sistemul centralizat de termoficare. În municipiul Bălţi din 33 de mii de apartamente, debranşate sunt a treia parte. De ce autoritățile nu au instituit de la început reguli simple și clare pentru cei dornici de a face uz de dreptul la opțiune, de a rămîne conectați la sistemul de încălzire centralizată sau de a da preferință sistemului autonom de încălzire?

Domnule Prim-ministru, Dvs. ați constatat faptul că membrii Guvernului au înțeles numai 5% din cea ce a prezentat ministrul economiei cu referire la Hotărîrea Guvernului nr.707 din 20.09.2011, atunci mă întreb și vă întreb, cum poți vota o hotărîre pe care nu i-ai pătruns sensul? Hotărîrea Guvernului nr.707 din 20.09.2011 prin care s-au adus multiple modificări și completări la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, de fapt a fost aprobată în ședința Guvernului din 15.09.2011. Considerăm că Hotărîrea în cauză este una cu tentă politică pe care unii o utilizează în calitate de „produs electoral”.

Unele prevederi ale Hotărîrii Guvernului nr.707 din 20.09.2011 și, respectiv, ale Hotărîrii Guvernului nr.191 din 19.02.2002 sunt ilegale, ele lezează drepturile consumatorilor care au optat pentru sisteme individuale de încălzire cu gaze naturale. Acestora acum li se impune achitarea suplimentară la factura de bază încă a 20% din tariful la energia termică livrată centralizat. Considerăm că această acţiune vine în contradicţie cu prevederile legii privind protecţia consumatorilor, Legii condominiului în fondul locativ, Legii privatizării fondului de locuinţe, art.1 alin.(3), art.16, art.46, art.47 și art.54 din Constituția Republicii Moldova.

Adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 707 din 20.09.2011 nu este susținută nici sub aspect juridic, nici economic.

Guvernul Republicii Moldova, la adoptarea Hotărîrii Guvernului nr.707 din 20.09.2011 era obligat să intervină și în anexa nr.8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobată prin HG nr. 191 din 19.02.2002 cu modificările și completările ulterioare. Considerăm oportună și necesară la adoptarea unui act normativ subordonat legii, respectarea principiilor generale la iniţierea,

elaborarea, avizarea, expertiza, redactarea, emiterea şi aplicarea actului normativ: coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi actului normativ de nivel superior, consecutivităţii.

Trebuia modificată și completată anexa nr.8, deoarece conține prevederi care la anexa nr.7 au fost deja amendate. În anexa nr.8, de asemenea, textele „parțială” și „(pct.2.5 din SNIP, 2.04.05-91)” se exclud. Cifra „+8” se substituie cu cifra „+18”. Cifra „5%” urma a fi sutstituită prin cifra „20% și cu explicațiile de rigoare…”.

Studiul efectuat de către compania Gradient-Co și prezentat de Ministerul Economiei Guvernului în argumentarea economico-financiară, nu conține date veridice, de aceea îl considerăm „curată spălare de bani și mai mult nimic”.

Dacă aceasta se numește reformă, atunci halal de așa reforme în economie.

Considerăm oportună și necesară revenirea la status quo, iar în acest sens solicităm Guvernului să fie unul responsabil și să-și recunoască gafa, abrogînd prevederile pct.8, pct.8¹.pct.8², pct.8³ din anexa nr.7 din Regulamentului sus-numit.

Considerăm că prin această Hotărîre Guvernul a violat dreptul la proprietatea privată, unde restrîngerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, dar restrîngerea exercițiului unor drepturi, trebuie să fie una legală, expres stabilită prin lege organică și nu Hotărîre de Guvern. Astfel, constatăm că în situația cînd se percepe o plată (tarif) pentru un serviciu nelivrat, are loc îmbogățirea fără justă cauză a Termocom-ului.

Cuvernul lovește în abia înfiripata clasă de mijloc și dorește pauperizarea și distrugerea acesteia din fașă. Guvernarea ne fură, ne impune s-ă achităm pentru energia termică pe care noi nu o consumăm. Noi nu dorim să subvenționăm un monopolist natural precum este Termocomul. Hotărîrea Guvernului este una antipopulară, dar și contrară regulilor unei economii de piață: nu poți să obligi consumatorul s-ă achite un serviciu ce nu i-a fost prestat.

Întru edificarea unui stat de drept, propunem:

Abrogarea pct. 8, 8¹, 8², 8³ din anexa nr.7 din Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002, cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului nr.707 din 20 septembrie 2011.

Cu respect,

Mihai CORJ

Distribuie acest articol