Condițiile și procedura încheierii contractului individual de muncă

La încheierea contractului individual de muncă se va verifica în primul rând respectarea condițiilor art. 46 CM. În baza articolului menționat părțile contractului trebuie să aibă capacitatea de exercițiu deplină, în cazul persoanelor fizice, și dobândirea personalității juridice pe teritoriul RM, în cazul persoanelor juridice. Capacitatea de exercițiu, de încheiere a contractului individual de muncă este principala condiție a CIM. În cazul dacă angajatul a depășit vârsta de 15 ani, însă nu a atins vârsta de 16 ani, o altă condiție obligatorie este acordul în scris al părinților asupra angajării minorului în câmpul muncii la vârsta de 15 ani.

Contractul individual de muncă se încheie în baza negocierilor dintre salariat şi angajator. Încheierea contractului individual de muncă poate fi precedată de circumstanţe specifice (susţinerea unui concurs, alegerea în funcţie etc.). Salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, şi cu alţi angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi şi i se atribuie un număr din registrul unităţii, aplicîndu-i-se ştampila unităţii. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente:

  1. buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
  2. carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în cîmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
  3. documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
  4. diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
  5. certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se angajează alte documente decât cele prevăzute la alin.(1).

Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni şi, respectiv, de cel mult 6 luni – în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 15 zile calendaristice.

Angajatorul este obligat să elibereze salariatului în termen de 3 zile lucrătoare, la cererea lui scrisă, un certificat cu privire la munca în cadrul unităţii respective, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii şi cuantumul salariului.

Distribuie acest articol
One Comment